Skip to main content

Wilt u op de verzendlijst om op de hoogte te worden gehouden, kom langs op een van de G250Werkt! bijeenkomsten of stuur een mail.

Kijk op Hallo de Pijp, de interactieve website voor de buurt, voor actuele informatie en nieuws over De Pijp.

 

 

Bijeenkomst 17 mei weer druk bezocht

Vooraf hadden een flink aantal mensen (85) zich opgegeven via Hallo de Pijp. Verheugend. Het onderwerp "Van wie is de straat?" trok natuurlijk de aandacht. Deze keer gingen we per buurt uiteen. De Pijp was daarvoor in 5 gebieden opgeknipt. Het stadsdeel had 5 notulisten ingehuurd, zodat alles wat gezegd is ook op schrift is gesteld. We zullen binnenkort aangeven waar deze te vinden zijn. 

Zoals ook aangegeven in de uitnodiging voor de G250 van 15 oktober werden een aantal kwesties in vrijwel alle wijken genoemd: afval, fietsparkeren en autoluw. Daarnaast werden het terrassenbeleid, laden en lossen en bouwactiviteiten veel besproken.     

Actieplan de Schone Pijp

Tijdens een G250- bijeenkomst in 2016 is er een themagroep ontstaan vanuit de behoefte iets te doen aan de toenemende vervuiling van de Noord- Pijp: de Schone Pijp. Bewoners, ondernemers, ambtenaren en de politiek werken samen rond een actieplan. Inmiddels heeft de schoonheidsgraad het beoogde niveau in de Noord-Pijp behaald, door de inzet van actieve bewoners en extra middelen van de gemeente. Interesse? Mail naar g.princen@wijkcentrumdepijp.nl. De volgende bijeenkomst is op 5 november.

Door het succes van de Schone Pijp wordt deze uitgebreid naar de Zuid-Pijp. Voor deelname mail naar hetzelfde adres.

Verslag G250Werkt! van 15 oktober

Deze goed bezochte G250 heeft weer een hoop mooie ideeën opgeleverd. Leidraad waren de doelstellingen die in de gemeentelijke concept Gebiedsagenda 2019-2022 waren geformuleerd. Dat gaat zowel over 'harde' zaken, zoals de openbare ruimte en woning- en winkelaanbod, maar ook over het sociale, het samenleven in de buurt. De opvallendste wensen waren de roep om terugkeer van de buurtschouw en de toegankelijkheid van de openbare ruimte. Verder werd duidelijk dat men graag de mensen in de buurten bij elkaar wil brengen. Daar werden allerlei ideeën voor ingebracht. Dit en nog veel meer vind u in het volledige verslag van de avond. Laat u inspireren!   

Nieuwe G250Werkt!

Op maandagavond 15 oktober vanaf 18 uur is er in het net verbouwde Huis van de Wijk (Tweede van der Helststraat 66) weer een G250Werkt!. Zet de datum in je agenda en meld je vast aan via deze link.

BUURTBEWONERS ALS DENKTANK!
 

Wat kun je verwachten? 

Het stadsdeel geeft een reactie op wat er uit de vorige G250 is gekomen over de openbare ruimte en koppelt dit aan de gebiedsagenda. Hierin geeft de gemeente de prioriteiten aan  voor de komende 4 jaar. Een nieuwe is in de maak voor de jaren 2019-2022. Het vormt ook de basis voor de jaarlijkse gebiedsplannen. (Zie ook deze brief van het stadsdeelbestuur met links). Deze G250 geeft ruimte voor uw input voor het gebiedsplan De Pijp 2019.

Tijdens de vorige G250 zijn drie onderwerpen naar voren gekomen die door veel buurtbewoners belangrijk worden gevonden: afval, fiets- en scooterparkeren en autoluwe buurten (klik hier voor de notulen per buurt en de samenvatting). De G250 gaat hiervoor aparte werkgroepen opzetten. De werkgroepen fiets/scooterparkeren en autoluw zullen respectievelijk zijn op 8 november en 31 oktober. Voor afval kijk in de linkerkolom bij Schone Pijp. 

Na de pauze gaan we weer uiteen in buurtgroepen. Dan inventariseren we welke sociale problemen je in je eigen buurt ervaart en welke actie nodig is. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met wonen (zoals zorgplaatsingen, airbnb, verkamering, tijdelijke contracten), veiligheid en (gebrek aan) sociale contacten (o.a. eenzaamheid).   

Kijk op Hallo de Pijp bij de activiteiten van 15 oktober en meld je aan via de link bovenaan. Op Hallo de Pijp kun je ook vast reacties plaatsen.

We zien je graag op 15 oktober!

Wanneer: maandagavond 15 oktober, inloop 18.00 uur, met eten, start 18.45 uur, 21.30 uur einde.

Waar: Huis van de Wijk de Pijp - Tweede van der Helststraat 66.

Meer informatie: op Hallo de Pijp, via de aanmeld-link boven. 

Van wie is de straat?

Bijeenkomst 17 mei 2018 

Denk mee over het gebruik van de openbare ruimte in jouw eigen buurt en kom naar de  bijeenkomst van het platform G250werkt!

Meld je hier aan!

De ruimte in je buurt

Er is veel aandacht voor de toenemende drukte in de stad. Wat betekent het voor De Pijp als de Noord- Zuidlijn gaat rijden? Voor wie zijn die grote parkeergarages in de buurt? Waarom staan er files in mijn straatje? Waar loop ik letterlijk tegenaan in mijn buurt, en kan dat anders? En met wie deel ik de openbare ruimte? Wat is er nodig om mijn buurt leefbaar te houden?

Er is dit keer gekozen voor gesprekken op sub-buurtniveau, zodat de verschillende aspecten die van invloed zijn op de leefbaarheid in de openbare ruimte in hun onderlinge samenhang besproken kunnen worden. Ook doen we zo recht aan het diverse karakter van de verschillende buurten.

We nodigen u uit om samen met bewoners en ondernemers uit je eigen buurt over problemen op straat te bespreken en na te denken over oplossingen. Praktische ideeën en initiatieven worden gewaardeerd door het stadsdeel.

Tafelgesprekken voor 5 buurtcombinaties in de Pijp

We hebben 5 buurtcombinaties voor De Pijp gemaakt voor even zovele tafels. Voor informatie over de tafelindeling per sub- buurt: klik hier.

Elke tafel heeft een grote kaart van je buurt. Je bespreekt elkaars ideeën. Na afloop komt iedereen weer bij elkaar en delen we de uitkomst van de tafels. Voor meer informatie over de tafelgesprekken kunt u terecht op Hallo de Pijp.

We zien je graag op 17 mei

19.00 uur: inloop met hapjes

19.30 uur: Start

20.00 uur: Bespreking in buurtgroepen

21.15 uur: Weer samen om uitkomsten per tafel te bespreken

21.30 uur: Samen eten

Benieuwd naar de uitkomsten van de tafelgesprekken van vorige G250werkt! bijeenkomst van 8 juni?  Klik dan hier.

8 juni vorige bijeenkomst buurtplatform G250 werkt!

8 juni bijeenkomst buurtplatform G250 werkt!8 juni was er weer een bijeenkomst van het platform G250werkt! in het Huis van de Wijk De Pijp. Deze keer stond het programma - naast een paar onderwerpen die door buurtgenoten waren  ingebracht - in het teken van de gebiedscyclus. Na de inloop met een hapje eten begon het programma met een plenaire presentatie door de voorzitter van het dagelijks bestuur Zuid, Sebastiaan Capel (D66), van het gebiedsplan 2017/ 2018. Daarna volgden zoals gewoonlijk korte presentaties van de onderwerpen voor de tafelgesprekken in kleinere groepen

Onderwerpen tafelgesprekken

1       Toegankelijkheid

2       Duurzaamheid

3       De Pijp autoluw & Laden en lossen

4       Handhaving horecaoverlast en terrassen

5       Fietsparkeerdruk

6       Wonen

Toelichting: de eerste twee onderwerpen zijn aangedragen door buurtgenoten en de laatste vier betreffen onderwerpen uit het gebiedsplan. Informatie over de onderwerpen is te vinden op de buurt- site HallodePijp.nl - ons virtueel actiecentrum. u kunt daar ook zelf informatie toevoegen en verder de dialoog aangaan. De bedoeling is dat er verslagen van de gesprekken online komen te staan.

De gebiedscyclus

De ‘gebiedscyclus’ is een nieuwe manier van beleid bepalen en uitvoeren waarbij de gemeente Amsterdam samenwerkt met bewoners, ondernemers, (lokale) partners en maatschappelijke organisaties. De cyclus wordt voor 22 afzonderlijke gebieden in de stad doorlopen in vier stappen:

  1. Gebieds-analyse (wat speelt er in het gebied?)
  2. Gebieds-agenda (wat zijn de doelen en prioriteiten voor gebied?)
  3. Gebieds-plan (hoe behalen wij deze doelen?)
  4. Gebieds-monitor (in hoeverre zijn de doelen bereikt? Moet er bijgestuurd worden?)

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de gebieden. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen.

Gebiedscyclus de Pijp

In Amsterdam Zuid is de gebiedscyclus van de Pijp samengevoegd  met de Rivierenbuurt tot één gebied. 

De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019.

Wilt u nog meer hierover weten? Klik hier voor meer informatie.

 

 

Artikel G250 werkt! in de Pijpkrant

IJburg en Oost maken gebiedsplan in co- creatie

Klik voor vergroten