Skip to main content

Buurttop De Pijp 7 maart 2015

Op zaterdag 7 maart 2015 gingen bewoners, ondernemers, politici en professionals met elkaar in gesprek aan verschillende tafels tijdens de Buurttop G250 de Pijp. Uit die gesprekken zijn 52 ideeën voor de buurt voortgevloeid.

Aan de verschillende tafels is in twee ronden over hetzelfde onderwerp gesproken. In de eerste ronde werden de wensen verzameld. In de tweede ronde is nagedacht over mogelijke scenario's en oplossingen. Hieronder staan per tafel de opbrengsten. Ideeën werden opgeschreven op flappen, waarna de tafel gezamenlijk drie wensen formuleerde en deze inzond. Een nieuwe groep bedacht de oplossingen en stuurde twee scenario's in.

De middag werd afgesloten met een brede stemming in de zaal: welke ideeën hebben het meest prioriteit. Geen verkiezingen voor het beste idee, maar een manier om met iedereen de opbrengsten van de buurttop te delen en de stemming in de zaal te peilen.

 

Enquête voorafgaand aan de Buurttop

Voorafgaand aan de buurttop hebben ruim 1000 mensen een vragenlijst over de buurt ingevuld. Op deze site een samenvatting van de reacties en meest genoemde onderwerpen.

 

Wat is er na de Buurttop gebeurd?

Volg op deze site de verdere ontwikkelingen en terugkoppeling.

 

De 52 ideeën van de Buurttop

van de flappen
Meer vuilnisbakken
Meer blazen en vegen
wensen
Betere/strengere handhaving inzameling huisafval
Actieve bijdrage bewoners aan schonere buurt
Betere infrastructuur en meer faciliteiten voor inzamelen huisafval
oplossingen
Startpakket 'Op naar schonere buurt' (stimuleren bewonersparticipatie). Plan op basis van succesverhalen uit de Pijp om de buurt te verbeteren. Buurtbewoners kunnen dit samen oppakken, de taken verdelen en zo samen aan een leefbare en schone buurt werken
Proactief en frequent controle op naleven afvalbeleid. Controle vanuit de gemeente op het juist en op het juiste moment aanbieden van huisafval. Wanneer de regels overtreden worden moet dit een directe consequentie hebben voor de overtreders.
van de flappen
Nieuwe huizen bouwen geschikt voor samenwonen van generaties met lift
makkelijk toegangkelijke digitale wijkpost
Het faciliteren van gezond en prettig oud worden
ingezonden wensen
Ouderen zichtbaar maken via bijv. Lijst met tel.nrs om contact met ze te maken voor activiteiten.
Faciliteiten creëren om mensen te stimuleren om Gezond sociaal en gelukkig oud te worden
Inzichtelijk maken van de Sociale infrastructuur zodat vraag en aanbod van hulp verbonden raakt.
ingezonden oplossingen
Jaarlijkse gids op papier en digitaal waarin het aanbod op het gebied van zorg en welzijn; huisvesting, mobiliteit en rechtshulp bij omgaan met de overheid. Het aanbod van overheid en particuliere initiatieven wordt hier bedoeld. Gids bedoeld speciaal
Het faciliteren van goed en gezond ouder worden: goede aangepaste woningen, bereikbaar openbaar vervoer. AKtiveren van ouderen , ontmoetingsplekken, sportgelegenheid, thuiszorg enz.
van de flappen
Maak de straat auto-luw
Kruispunt met Ceintuurbaan ruim ervoor vrij van geparkeerde auto's maken
wensen
Handhaving 30 km zone
Meer handhaving op zebrapaden van vooral doorrijdende tieners en scooters
Vrije fietspaden zoals in de Rijnstraat
oplossingen
Aparte fietspaden en bredere stoepen: ten koste van parkeerplaatsen. Parkeergarages op andere plekken. Het is zeer gevaarlijk voor fietsers en auto's zijn bang om fietsers en voetgangers te raken. Het is een black spot. Er zijn doden gevallen. Het aa
Van Woustraat 50% autoluw maken. Door: 1. Meer gebruik maken van de Amsteldijk voor het doorgaande verkeer. 2. Eenrichtingsverkeer. Of 3. Tram op enkelspoor (strengelspoor, zoals in Utrechtsestraat). Motivatie: Het verkeer neemt af en de veilig
van de flappen
Betere controle probleemgebieden controle ook 's avonds
Bewonersmeldpunt instellen
Overleg met ondernemers en de buurt vermeerderen
Markeren terassen en aangeven tijden 00.00 uur dicht!
wensen
Betere Handhaving afgestemd op gebied, nadruk op lawaai (opvoeden door sancties ook aan bezoekers)
Sluitingstijden van terras naar 12.00 , afhankelijk van gebied
Overleg met bewoners ondernemers en politie met mandaAt
oplossingen
Geluidsoverlast beperken door informele handhaving in samenwerking met ondernemers en bewoners: portiers door ondernemers en bijvoorbeeld ludiek aanspreken door acteurs, bierviltjes met slogans, mentaliteit, opvoeden
Geluidsoverlast beperken door formele handhaving, duidelijke en strikte regels. Verplichte samenwerking ondernemers en bewoners, heldere nakoming van bestemmingsplan. Navolging van meldingen overlast. "Three strikes you're out"
van de flappen
Voor elke fietsende Pijpbewoner een fietsparkeerplek
In elke straat links fietsparkeren en rechts autoparkeren
Meer betaalbare buurtfietsenstallingen
Ondergrondse fietsenstalling bij metro, markt en horecaconcentratie
Stricte en frequente handhaving
wensen
Voor alle bewoners (ongeacht type fiets) en gebruiksvriendelijk rek.
Invloed van bewoners op welke wrakken/fietsen er geruimd worden
Ruimte voor fietsen voor dagjes mensen omtrent, metro, markt en horeca, hier heerst nu veel overlast.
oplossingen
Inpandige stalling die voor bewoners van de pijp goedkoper is dan voor de bezoekers in combinatie met strengere handhaving buiten die stallingen. Motivatie: Er zijn te weinig fietsenrekken en veel dagjes mensen, de losstaande fietsen geven veel overlast.
Betaalde fietsenrekken in de drukke gebieden, waar je je fiets incheckt en betaald per x tijdseenheid. Motivatie: Dit gaat tegen dat mensen hun fiets onnodig lang laten staan.
van de flappen
Een Govert Flinckstraat zonder auto's
Buurtparkeren
wensen
Meer plekken voor fietsers, meer ruimte voor voetgangers, waarbij het resultaat niet noodzakelijkerwijs is dat er minder auto's op straat komen.
Stimuleren van autodeling.
Gratis openbaar vervoer
oplossingen
Afschaffen van de regel "het weghalen van parkeerplaatsen moet gecompenseerd worden met andere parkeerplaatsen". Dit ten behoeve van ruimte voor fietsers, fietsparkeren en voetgangers.
De én én én maatregel: belonen auto delen, buurtparkeren (alleen voor bewoners en ondernemers), uitbreiden betaald parkeren 24/7, P+R terreinen met gratis OV verbinding stimuleren.
van de flappen
De Pijp is een woonbuurt waar bezoekers welkom zijn maar wel op bezoek
Handhaving van de kleinschalige ondernemers d.m.v. handhaving
Betrek de burgers op tijd als gesp[rekspartner
Handhaving wonen, beperk long en shortstay
Bestemmingsplan samen met de bewoners vaststellen
wensen
Handhaven van kleinschalige ondernemers burger op tijd als gesprekspartner betrekken buurt primair voor de burger om te wonen
oplossingen
Bewoners en expats op straatnivo project, groen/schoonmaken eventueel gesponsort door de gemeente/bedrijf
Een dialoog coordinator aanstellen tussen burger ondernemer gemeente voor de cohesie (Nel de Jager).
van de flappen
Vrachtverkeer beter routeren
stoeprand moet terugkomen
handhaving terrassen
Vaker een buurtschouw
Streng optreden tegen op de stoep fietsen
wensen
Wij zouden graag willen dat bewoners van de Pijp elkaar aanspreken bij hufterig (verkeers) gedrag en dat daar beschaafd op gereageerd wordt. Wij bereiken hiermee dat bewoners zich beschaafder en verantwoordelijker gaan gedragen. De Pijp wordt hierdoor veiliger.
We willen graag dat de wegen in de Pijp verkeersveilig worden ingericht. Alle verkeersdeelnemers krijgen hun eigen plek. Functies zijn dan helder (fysiek) gescheiden en er wordt goed gebruikt gemaakt van de hele buurt.
Wij wensen dat bewoners, ondernemers, ambtenaren en bestuurders duurzaam (structureel) samenwerken om door verbinding betrokkenheid en verantwoordelijkheid te laten ontstaan. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en zullen kleine problemen of obstakels voor veiligheid eenvoudig aangepakt kunnen worden.
oplossingen

Een 'anti-hufter-gedrag' campagne starten in samenwerking met stadsdeelbestuur, ambtenaren, bewoners, ondernemers en instanties De inspiratie kwam onder meer van de 'klaar-overs' van vroeger, die hielpen met oversteken. Ook werd er gedacht aan het fotograferen en posten van bizar geparkeerde fietsen.

Afdwingbaar (weginrichting en materiaal aanpassen) invoeren van 30 km zones, behalve op hoofdaders, waar maximaal 50 km gereden mag worden. Op de hoofdaders extra streng handhaven. Motivatie is verhogen veiligheid alle deelnemers.

In verband met de parkeergarage boeren wetering het opheffen van de parkeerplaatsen verdelen over de hele pijp. Deze plaatsen gebruiken als fietsparkeerplaatsen. Tevens inpandige parkeerplaatsen voor fietsen onderzoeken. Overlast fietsen verminderen.
van de flappen
kleinschaligheid behouden door handhaving, regelgeving, bestemmingsplan
Aandacht voor de zijstraten in de Pijp
stages voor jongeren uit de Pijp op de Cuyp en bij Heineken
Albert Cuypmarkt veranderen, nieuwe aanwas toelaten, De Cuyp is belangrijk onderdeel identiteit van de Pijp
wensen
Kwaliteitsverbetering van De Albert Cuyp markt afschaffen van ancinieit Knopen doorhakken wet regelgeving; verzelfstandigheid Albert Cuypmarkt niet geïsoleerd
Jeugdwerkloosheid gastheer en gastvrouwschap voor de buurt stages lopen en werken in de wijk stage straat en buurt maken
Hendrick de Keyserplein speeltuin gebouw ook in het weekend open voor de buurt. door stage en leerwerkplein te maken
oplossingen
Albert Cuypmarkt veranderen door wet aan te passen. Reden om nieuwe aanwas te krijgen op de markt en verjonging mogelijk wordt. Hierdoor is er meer integraliteit mogelijk met de wijk
Mentorschappen door kleine ondernemers hierdoor 'hands on' in de praktijk Stagestraten mogelijk maken in de Pijp!
van de flappen
fietsen en scooters worden op creatieve wijze prettig opgeborgen
wensen
Diversiteit in functie. Er moet een balans zijn tussen wonen, werken en winkelen. Behoud van kleinschaligheid, en zorg dat de winkels representatief zijn voor de diversiteit in de buurt.
De verrommeling van de openbare ruimte van de Pijp moet ophouden, denk hierbij aan vuilnis, fietsparkeren, slecht onderhoud straten en foutparkeren.
De zijstraten moeten niet het slachtoffer worden van de Rode Loper. Denk hierbij aan toenemende verkeersdrukte en slecht geparkeerde fietsen.
oplossingen
Aanpakken van het fietsparkeerproblematiek: realiseer meer fietsenstallingen inpandig en ondergronds, maak onderscheid in fietsen van bewoners en bezoekers, handhaaf steviger.
Zorg voor diversiteit in functies: minder horeca, minder short stay, kleinschaligheid borgen in bestemmingsplan
van de flappen
Moestuinvisitiekaart op heinekenplein
Oprichten van een Taskforce van bewoners ondernemers, experts en overheid
Maak het vestigingsbeleid duurzaam
De Pijp kan zich profileren als groen, gezond en duurzaam
wensen
In de Pijp is het logisch / makkelijk het uitgangspunt om duurzaam te leven en te handelen Zowel bewoners als ondernemers kiezen bijna automatisch voor groen en duurzaam, ook omdat hen dit "makkelijk wordt gemaakt"
De Pijp is gezond voor mens, dier en natuur. Dat wil zeggen goede luchtkwaliteit, goede natuurlijke speelplekken, plekken waar mensen tot rust kunnen komen
De wijk (bewoners, stadsdeel, ondernemers, werknemers) kiest voor groen als uitgangspunt Kleinere voetafdruk. Alle gebouwen / kantoren openbare ruimtes: tuinen / muren / daken "natuurlijk groen"
oplossingen
De Pijp kiest ervoor zich te profileren als groene / duurzame / gezonde wijk. Een hele concrete "binnenkomer" hiervoor is het omtoveren van het Heinekenplein naar een grote moestuin, die in groente / kruiden voorziet van de lokale ondernemers. Het vestig
De Pijp profileert zich als groene en duurzame wijk - idee 2: Opzetten van een taskforce (bewoners, ondernemers, milieuteam, deelgemeente), met als taak: inventariseren waar we nu staan, waar de kansen liggen, en hoe de circulaire economie ingevoerd / uit
van de flappen
Buurtgericht ondernemersschap met inspraak van de buurt. Minder horeca bijv. geen 25% maar 15% per straat
Plek voor kleine ondernemers en ambacht
vastleggen vast percentage sociale huurwoningen want als bewoning divers is volgt automatisch diversiteit in de wijk
Huurders stem geven in de V.V.E.
Buurtreferenda
Winkelketens klein houden
Meer woningen die geschikt zijn voor alle leeftijdsfasen
wensen
Bewoning. Sociale huurwoningen behouden / uitbreiden; diverse soorten woningen die geschikt zijn voor alee levensfasen en inkomens.
Sociale cohesie Dat er "iets" wordt ontwikkeld in de Pijp waardoor alle bewoners en ondernemers op een laagdrempelige manier betrokken kunnen worden bij de buurt en bij elkaar.
Ondernemingen Buurtgericht ondernemerschap met inspraak van de bewoners. Minder horeca b.v. Geen 25% maar 15% per straat. Plek voor kleine ondernemers en ambacht. Met een visie op de lange termijn.
oplossingen
Vastlegging vast percentage sociale huurwoning; Als de bewoning divers is volgt automatisch diversiteit in de wijk betreffende ondernemingen etc.
Een plek creeeren waar grote diversiteit aan mensen met een diversiteit aan redenen bij elkaar komt incl. bijbehorende ondersteuning en communicatiekanalen en bewoners-initiatieven mogelijk is. (Denk: kunst, cultuur, educatie etc.)
van de flappen
inloopplekken waar men kofffie kan drinken en buurtgenoten ontmoeten
grote rol voor een wijkteam die daadwerkelijk spreken met mensen (geen digi-loket)
wensen
Loketfunctie in de buurt. Bewoners zijn ogen en oren van de buurt en kunnen eenzaamheid of verloedering signaleren. Ze, kunnen anoniem bellen. 2. Ontmoetingsplek, laagdrempelig. Buurtbewoners kunnen samen eten, borreltje drinken. 3. Bewoners activeren. Geef zelf het goede voorbeeld! Goed voorbeeld doet goed volgen.
Loket functie. Bewoners zijn in hun eigen straat de oren en ogen van de buurt. Zij kunnen anoniem signaleren bij het loket waar eenzaamheid, verloedering etc. is. 2. Ontmoetingplek, laagdrempelig. Creëer meer plekken in de buurt waar je samen kunt eten, borreltje drinken. Dat versterkt meteen de zorg en betrokkenheid op elkaar. 3. Bewoners activeren. Maak bewoners verantwoordelijk voor hun eigen straat. Wees zelf het voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed voorbeeld volgen!
oplossingen
Buurtloket starten. Bewoners zijn ogen en oren van de buurt. Zij signaleren eenzaamheid, armoede en andere problematiek bij hun buren in de straat. Melden dit bij Buurtloket. Loket verwijst door naar wijkteams en zij nemen de regie en verbinden met ande
Laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn er! (samen eten, koffie drinken etc.). Maar deze plekken moeten meer zichtbaar en bekend worden. Bewoners weten het onvoldoende. Koppel maatjes aan individuele bewoners om samen naar een ontmoetingsplek te gaan. D
van de flappen
de sociale woningvoorraad in de Pijp blijft behouden
de Pijp blijft een gemengde buurt voor iedereen
wensen
Geen commercieel gebruik van woningen (handhaving en bestemming)
bewaken diversiteit woningaanbod en bewoners. Balans slaat door naar te dure woningen, te veel yuppen en touristen.
Inspraak huurders in VvE, bijvoorbeeld over overlast en onderhoud.
oplossingen
geen commercieel gebruik van woningen. Want belangrijk is de betrokkenheid bij de buurt. zo blijft de buurt leefbaar. Het verhuren aan b.v. touristen veroorzaakt te vaak overlast en is ongewenste woning-onttrekking. er moet veel meer handhaving komen.
De diversiteit in de pijp moet bewaakt worden. er moeten meer betaalbare sociale huurwoningen komen. de cooperaties moeten dus geen woningen meer verkopen en terug naar hun kerntaak. bestuur van Amsterdam moet hier zorg voor dragen.
van de flappen
Instanties moeten fysiek contact onderhouden met kwetsbare bewoners veel ouderen zitten n iet op internet!
Meer maatwerk bieden bij voorzieningen
beter WMO-loket
wensen
Administratieve last verlagen voor hulpvrager
Maatwerk bij het leveren van hulpmiddelen Bijvoorbeeld: opslag scootmobiel, rolstoel, etc
Halte Amsteldijk tramlijn 3 moet terug
oplossingen
administratieve lasten verlagen / bekendheid loket Zorg & Samenleven / buren ondersteunen elkaar
fijnmazig openbaar vervoer: eisen terugdraaien opheffen haltes / tijdige info voorziening (tijdens voorbereiding besluitvorming) D.w.z buurtbewoners aan tafel en co-creatie
van de flappen
de overheid moet de huurprijs en de diversiteit gaan reguleren (zie Hamburg)
maak van het oud stadsdeelkantoor K. du Jardin een betaalbare plek voor nieuwe leuke kleine ondernemers
Albert Cuyp weer de leukste markt door meer diversiteit en meer wisselplekken
wensen
Hoe behoudt de pijp haar dna, bijvoorbeeld de diversiteit van winkels/ winkelketens, de albert cuijp, zodat de aantrekkingskracht niet verdwijnt.
Hoe krijg je kleine ondernemers zichtbaarder/ hoe kun je die beter organiseren (kleine zelfstandigen zonder zaak of etalage)
Hoe wordt de zelfstandige zonder etalage geholpen door de overheid.
oplossingen
Erken (kleine) ondernemers zonder etalage (zijnde geen winkeliers/horeaca/marktkooplui) als gesprekspartners/ help ze vanuit het stadsbestuur zich te organiseren zodat ze beter vertegenwoordigd worden daar ze uiteindelijk de grootste groep binnen de wijk
Bestemmingsplannen binnen een wijk worden onderhavig aan qouta, bv, 10% hotels 8% kappers etc, voordat een ondernemer zich vestigd dit om er voor te zorgen dat de diversiteit gewaarborgd blijft
van de flappen
Dichtroute in het Sarphatipark
Museum in de Pijp voor groot talent
wensen
Kunst op straat - weekend
Low-profile niet gevestigde kunst, GEEN B.N.érs Kunst
oplossingen
Loket / cultuur makelaar als eerste uitvoeren want van daar uit kunnen initiatieven gecoordineerd worden en partijen bij elkaar gebracht worden. Moet echt tijd geld en aandacht voor worden vrij gemaakt. Dit loket moet zeer zichtbaar zijn en laagd
Podium/expositie ruimte waar niet gevestigde/startende kunstenaars terecht kunnen, dit moet groots en professioneel aangepakt worden en aangestuurd. Dit kan ook in een tijdelijke ruimte maar moet wel altijd beschikbaar zijn (wisselende locatie
van de flappen
kleine kinderen kunnen op heel veel plekken in de Pijp veilig spelen
roulerende speeltoestellen
Oud Stadsdeelkantoor voor indooractiviteiten
Betere hangmogelijkheden voor jongeren
wensen
Werken aan het pedagogisch klimaat / vreedzame wijk. Opdat iedereen zich veilig voelt.
Organiseren van een buurttop voor kinderen / en een buurttop voor jongeren
Creatiever gebruik van bestaande openbare ruimte ten behoeve van kinderen. Meer variatie in inrichting speelruimte, gebruiken van lege gebouwen voor speelgelegenheden, bijvoorbeeld speelotheek. Pop-up-playground: roulerende speeltoestellen
oplossingen
Als eerste: jongerentop organiseren over de buurt: wat willen zij. Voortouw: wijkcentrum, met mensen hier aan tafel
Pop-up playground. Creatiever gebruik leegstaande ruimtes ten behoeve van jongeren en kinderen. In samenwerking met Zwerfkei, leegstandsbeheer. Voortouw: Tijl
van de flappen
Afschaffen bestuurscommissie
Geen enkele voorstel wordt door de politiek in behandeling genomen als er geen inspraak is geweest
Wijkcentrum versterken als suporter buurtinitiatieven
Stadsdeel als ondersteuner van buurtinitiatieven, niet als monopolist
Participatie begint bij het Stadsdeel op de bovenste trede van de participatieladder
wensen
Een overzicht van bestaande initiatieven in de buurt/wijk, zodat we makkelijker kunnen aanhaken en participeren.
Wij willen dat participatie een uitgangspunt is bij beleidsvorming, i.p.v. een optie, zodat de wensen en belangen van burgers serieus worden genomen
Wij willen een toegankelijk platform voor informatie, ondersteuning en coordinatie, om de participate van burgers beter te faciliteren.
oplossingen
Pijp initiatief tafel PIT zowel digital als fysiek
De pijp initiatief tafel (PiT) digitaal en fysiek Informatievoorziening in een vroeg stadium voor nota van uitgangspunten Participatie moet een mindset zijn
van de flappen
Minder reclameborden, palen en verkeersborden op het trottoir
Alle winkels drempelvrij
Goed Openbaar vervoer, Geen haltes opheffen
Goed aanvullend Openbaar Vervoer op afroep (is niet Connexion)
Geveltuinen binnen de perken houden/snoeien
Meer plekken in de openbare ruimte waar 'gerust'kan worden
wensen
Fietsenstalling in de Halfords Albert Cuyp
Canta's en scootmobielen niet op het trottoir, maar op een parkeerplek
Toegankelijke en betaalbare woningen voor ouderen en minder validen
In de Oude Pijp meer straten autovrij m.u.v. mindervalide-plekken
oplossingen
Fietsen niet op de stoep stallen, maar in inpandige stallingen en ondergrondse stallingen, op parkeerplekken. Reden: voor gebruikers toegankelijke stoep.
Zo egaal mogelijke plaveisel. Hoe groter de tegel, hoe beter. Goed en regelmatig onderhoud is belangrijk. Reden: betere begaanbaarheid en veiligheid voor mensen die minder mobiel zijn.
van de flappen
Fluitend door de Pijp lopen en fietsen
Lanen die parken verbinden
Veiligheid: gevoel en realiteit
Overal 30 km
Veilige fietspaden
De 300 op te heffen parkeerplaatsen(Boerenwetering) verspreiden ovcer de gehele Pijp t.b.v.fietsparkeerplekken
Vrachtverkeer en laden en lossen BUITEN schooltijden, zodat kinderen veilig naar en uit school kunnen komen
Voor scooters Beiijng-regime
Meer parkeerplekken voor fietsers
Verkeerseducatie op alle scholen
Regelmatige buurtschouw met ALLE partijen
wensen
langzamer rijden
wegindeling duidelijker
Meer ruimte voetgangers en fietsers
oplossingen
Afdwingbaar (weginrichting en materiaal aanpassen) invoeren van 30 km zones, behalve op hoofdaders, waar maximaal 50 km gereden mag worden. Op de hoofdaders extra streng handhaven. Motivatie is verhogen veiligheid alle deelnemers.
In verband met de parkeergarage boeren wetering het opheffen van de parkeerplaatsen verdelen over de hele pijp. Deze plaatsen gebruiken als fiestparkeerplaatsen. Tevens inpandige parkeerplaatsen voor fietsen onderzoeken. Overlast fietsen verminderen.
van de flappen
Aantrekkelijke houten speeltoestellen
Integraal plan van aanpak voor de hele Pijp maken samen met alle bewoners
wensen
Interactieve groene nieuwsbrief voor buurt vanuit het stadsdeel om kennis te nemen en te reageren op groen(onderhouds)plannen van het stadsdeel
Duidelijke instructies voor groenuitvoerders, en duidelijke, makkelijk bereikbare aanspreekpunten voor de buurt voor betere verbinding van betrokkenen (bewoners en uitvoerders) met als doel een betere samenwerking en elkaar te inspireren
Uitdagende natuurspeelplaatsen voor kinderen in het openbaar groen om te voorzien in een speelplek en de groenbeleving te stimuleren
oplossingen
Groene e-nieuwsbrief (interactief, ondersteund door actieve blogs per buurt) vanuit het stadsdeel met als inhoud plan van aanpak voor gehele Pijp per seizoen. Om de betrokkenheid bij plannen te vergroten en elkaar (groenuitvoerders en buurtbewoners) te in
Natuurspeelplaatsen voor kinderen in het openbaar groen op tijdelijke plekken door gebruik te maken van bv. omgewaaide bomen of hergebruikt hout. Door aantrekkelijke speelplekken te maken kan ander groen beter beschermd worden.
van de flappen
Bewoners stimuleren elkaar per straat om wat te doen voor hun straat
Ambtenaren die antwoord geven en bewoners verder helpen
wensen
Gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en ondernemers voor een kruisbestuiving met als met als resultaat een jaarlijks terugkerend evenement dat de buurt in al zijn diversiteit echt samenbrengt.
Een drempelvrije buurt (niet fysiek bedoeld): elkaar vinden en kennen: weten wat de ander nodig heeft en wat de ander kan bieden. Durf te vragen en aan te bieden: cultuurverandering nodig.
Een Sociale buurt: zorg voor ouderen en kwetsbare buurtbewoners.
oplossingen
niet ingezonden?
van de flappen
Geen UMTS masten in de Pijp
verbod voor vuile auto's, motoren en scooters in de Pijp
Alle auto's stadsdeel electrisch
Bevoorrading milieuvriendelijk: bakfiets, electro-cargo, tram, over water elektrisch etc.
wensen
Zo snel mogelijk terugdringen luchtverontreiniging en dus weren van bovenmatig vervuilende busjes, brommers, boten. Belangrijk voor de gezondheid.
Graag het onderwerp straling serieus op de kaart. belangrijk voor de gezondheid. Er zou eerlijke informatie moeten zijn voor elke burger betreft dit onderwerp.
Beleid omtrent straling graag volgens "voorzorgs principe",.stralingsnorm omlaag zoals in andere landen. belangrijk voor ieders gezondheid
oplossingen
Een milieuzone instellen die de groep meest vervuilende voertuigen weert. Dit kan worden gehandhaafd d.m.v. camera registratiesysteem en beboeten. Hierover dient vooraf via verschillende kanalen gecommuniceerd te worden. Hiermee wordt de luchtkwaliteit ve
Onderzoek, metingen en voorlichting over "elektrosmog" door zendmasten en wifi. Waarbij burgers bewust worden gemaakt van de aanwezigheid ervan en wat ze zelf kunnen doen. Hiermee moet het als serieus onderwerp op de kaart komen te staan
van de flappen
Bescherm de gewone buurtwinkels
Er is genoeg horeca op zoek naar gevarieerder aanbod, stimuleringsfonds inzetten
wensen
Behoud van en ruimte voor kleinschaligheid en ambachtelijkheid (gewone winkels!)
In de Pijp nadenken over een circulaire economie bij ondernemingen. Samenwerking hierin tussen bewoners, ondernemers en overheid
Bewoners participatie bij ondernemersbeleid. Concreet: wat komt er in deze lege winkel?
oplossingen
De pijp betaalbaar houden voor ambachten, kleine ondernemers etc. Door bijvoorbeeld (bij de gemeente) onderscheid te maken tussen grote en kleine ondernemingen en projectontwikkelaars te beperken.
Bij nieuwe (en lopende) plannen verplicht nadenken over aspecten van duurzaamheid. Dat geldt dan bijvoorbeeld ook voor winkels en horeca: wat gaan zijn doen om de buurt mooi te houden? En nadenken over een circulaire aconomie
van de flappen
Geen Rode, maar een Groene loper in de Bol
geen tramrails tussen de Cuyp en de Ceintuurbaan
Laden en lossen met kleine milieuvriendelijke voertuigen
wensen
Het authentieke karakter van het gebied moet blijven en versterkt worden. Veel kleinschalig en divers winkelaanbod, geen schreeuwende reclames en reclame objecten op de straat maar eerder mooi verzorgde gevels. De menselijke maat moet leidend zijn en bewaakt worden.
Het gebied van de Ferdinand Bol en haar pleinen moet een GROENE LOPER zijn (ipv. een rode loper). Er is veel groen (van planten tot bomen). Het vraagt om ruimte, overzicht en veilige toegangswegen. Tussen de Albert Cuyp en de Ceintuurbaan is het vooral een voetgangersgebied (zonder tramlijn) én zonder dat de bereikbaarheid wordt aangetast.
De Ferdinand Bol moet een leefbaar gebied zijn waarin er een betere balans komt tussen het economische en het woon-& leefgenot. Winkeliers hebben belang bij een goed laad en los mogelijkheden en bereik van klanten, bewoners willen een veilige verblijfsruimte met een reëel niveau van overlast. Ieders belang moet met gelijkwaardig gewicht worden meegenomen bij plannen, oplossingen en besluiten.
oplossingen
Om overlast leefbaar te houden tav. laden en losen: Tijden afspreken, regels handhaven en efficiente aanvoer gericht op de locatie door met voorkeur klein elektrisch / geluidsarm transport. Bij publiekstrekkende locaties ondergrondse of inpandige fietsens
Iedereen enthousiast maken voor echt groen op de route van de Ferdinand Bol en haar pleinen. De pleinen moeten serieus worden aangepakt waardoor ze veilig, toegankelijk, groen worden. Veel groen aanplanten (struiken, gras en bomen) met zitjes. Noodzakelij

fotoverslag