Skip to main content

Volg ons ook op Facebook en kijk eens op Hallo de Pijp, de interactieve website voor de buurt.

Het gebiedsplan 2017 voor de Pijp vind u hier.

Bijeenkomst 9 februari trok veel bezoekers

De afgelopen keer was de G250 bijeenkomst in buurtgebouw Henrick de Keijser. Zoals altijd begon de avond met inloop en een hapje eten. Daarna hield Ton Heijdra een mooi verhaal over de geschiedenis van de Pijp aangevuld met levendig beeldmateriaal.

Verder presenteerde Stadsdeel Zuid het gebiedsplan de Pijp/Rivierenbuurt en werd over een aantal activiteiten uit het gebiedsplan met de aanwezigen in groepen doorgepraat. Dit waren de onderwerpen:

 • Gastvrij de Pijp, helpen met de integratie van statushouders
 • Sarphatipark van de buurt
 • Ontmoetingsruimten in de Pijp
 • Resultaten buurtenquête 2016 en invloed op het gebiedsplan
 • De Pijp autoluw?

Aan het einde gaven de groepen een kort verslag en volgde de gezamenlijke afsluiting met borrel

Actieplan de Schone Pijp

Tijdens de laatste G250- bijeenkomst is er een nieuwe themagroep ontstaan vanuit de behoefte iets te doen aan de toenemende vervuiling van de Noord- Pijp. Inmiddels behaalt de groep succes getuige dit artikel in de Pijpkrant. Bewoners, ondernemers, ambtenaren en de politiek werken samen om een goed plan te maken. Resultaat: het actieplan ‘de Schone Pijp’ is 9 september persoonlijk aangeboden aan wethouder Choho en Paul Slettenhaar. Klik hier om het actieplan te zien.

8 juni bijeenkomst buurtplatform G250 werkt!

8 juni bijeenkomst buurtplatform G250 werkt!8 juni was er weer een bijeenkomst van het platform G250werkt! in het Huis van de Wijk De Pijp. Deze keer stond het programma - naast een paar onderwerpen die door buurtgenoten waren  ingebracht - in het teken van de gebiedscyclus. Na de inloop met een hapje eten begon het programma met een plenaire presentatie door de voorzitter van het dagelijks bestuur Zuid, Sebastiaan Capel (D66), van het gebiedsplan 2017/ 2018. Daarna volgden zoals gewoonlijk korte presentaties van de onderwerpen voor de tafelgesprekken in kleinere groepen

Onderwerpen tafelgesprekken

1       Toegankelijkheid

2       Duurzaamheid

3       De Pijp autoluw & Laden en lossen

4       Handhaving horecaoverlast en terrassen

5       Fietsparkeerdruk

6       Wonen

Toelichting: de eerste twee onderwerpen zijn aangedragen door buurtgenoten en de laatste vier betreffen onderwerpen uit het gebiedsplan. Informatie over de onderwerpen is te vinden op de buurt- site HallodePijp.nl - ons virtueel actiecentrum. u kunt daar ook zelf informatie toevoegen en verder de dialoog aangaan. De bedoeling is dat er verslagen van de gesprekken online komen te staan.

G250 Bijeenkomst 17 november positief beoordeeld

Op donderdagavond 17 november waren aan het einde positieve geluiden te horen over constructieve gesprekken, goede ideeën en plannen die van de grond beginnen te komen.

Er waren wel wat afmeldingen wegens griep, maar toch zijn circa 65 buurtgenoten en mensen van het stadsdeel samen gekomen. Na de inloop met hapje en drankje heette Rocco Piers ons welkom en introduceerde alvast het thema laden/ lossen en democratische vernieuwing.

Daarna volgden nog korte presentaties van de onderwerpen door de organisatoren van de ronde tafelgesprekken. Hieronder het overzicht:

 • Laden en lossen
 • Fietsparkeren
 • Naar een schone Pijp
 • Saamhorigheid in de buurt (Community Care)
 • Ouderenhuisvesting
 • Vernieuwing van de democratie
 • Groen doen in de buurt

Rond 21.00 uur kwamen we allemaal terug voor het plenaire deel om per groep verslag te doen van de ronde tafelgesprekken, eventueel met actiepunten voor de toekomst. Na afloop was er gelegenheid tot napraten met een drankje.

De bedoeling is dat over de onderwerpen nog een verslag komt, houd daarvoor Hallo de Pijp in de gaten, zie: Hallo de Pijp. NB: via deze link kunt u ook terecht als u zelf over deze onderwerpen iets wilt plaatsen - of over een ander onderwerp.

Tweets met #g250depijp.
Meer tweets op onze timeline.

No (recent) tweets found

De gebiedscyclus

De ‘gebiedscyclus’ is een nieuwe manier van beleid bepalen en uitvoeren waarbij de gemeente Amsterdam samenwerkt met bewoners, ondernemers, (lokale) partners en maatschappelijke organisaties. De cyclus wordt voor 22 afzonderlijke gebieden in de stad doorlopen in vier stappen:

 1. Gebieds-analyse (wat speelt er in het gebied?)
 2. Gebieds-agenda (wat zijn de doelen en prioriteiten voor gebied?)
 3. Gebieds-plan (hoe behalen wij deze doelen?)
 4. Gebieds-monitor (in hoeverre zijn de doelen bereikt? Moet er bijgestuurd worden?)

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de gebieden. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen.

Gebiedscyclus de Pijp

In Amsterdam Zuid is de gebiedscyclus van de Pijp samengevoegd  met de Rivierenbuurt tot één gebied. 

De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019.

Wilt u nog meer hierover weten? Klik hier voor meer informatie.

 

 

Artikel G250 werkt! in de Pijpkrant

IJburg en Oost maken gebiedsplan in co- creatie

Klik voor vergroten