Skip to main content

Bijeenkomst 9 februari trok veel bezoekers

De afgelopen keer was de G250 bijeenkomst in buurtgebouw Henrick de Keyser. Zoals altijd begon de avond met inloop en een hapje eten. Daarna hield Ton Heijdra een mooi verhaal over de geschiedenis van de Pijp aangevuld met levendig beeldmateriaal.

Verder presenteerde Stadsdeel Zuid het gebiedsplan de Pijp/Rivierenbuurt en werd over een aantal activiteiten uit het gebiedsplan met de aanwezigen in groepen doorgepraat. Dit waren de onderwerpen:

 • Gastvrij de Pijp, helpen met de integratie van statushouders
 • Sarphatipark van de buurt
 • Ontmoetingsruimten in de Pijp
 • Resultaten buurtenquête 2016 en invloed op het gebiedsplan
 • De Pijp autoluw?

Aan het einde gaven de groepen een kort verslag en volgde de gezamenlijke afsluiting met borrel

Voor meer info over de tafelgesprekken, zie : http://hallodepijp.nl/web/lijst/projecten.vm?reset=true

De Buurttop

Op zaterdag 7 maart 2015 gingen bewoners, ondernemers, politici en professionals met elkaar in gesprek aan verschillende tafels tijdens de Buurttop G250 de Pijp. Uit die gesprekken zijn 52 ideeën voor de buurt voortgevloeid.

Wat is er na de Buurttop gebeurd?

Op deze site zijn ook de ontwikkelingen daarna terug te vinden. Er is een vervolgproject opgezet met de naam G250werkt!, uitgevoerd in co- creatie door een werkgroep die bestaat uit bewoners/ ondernemers, ambtenaren en politici. Deze groep komt ongeveer eens per maand bij elkaar om te bespreken wat er moet gebeuren en te monitoren of het project verloopt zoals bedoeld.

Op 23 september 2015 is een vervolgbijeenkomst georganiseerd evenals 250 dagen na de buurttop, namelijk op 12 november. In de maanden daarna is de werkgroep een paar keer bij elkaar gekomen om grondig de meningen en ervaringen uit te wisselen over de mate van succes van de G250werkt!. Naar aanleiding daarvan is een evaluatienotitie opgesteld die door alle betrokkenen wordt onderschreven.

Volg op deze site de verdere ontwikkelingen en terugkoppeling

Resultaten uit de enquête voorafgaand aan de buurttop

Voorafgaand aan de buurttop hebben ruim 1000 mensen een vragenlijst over de buurt ingevuld. Op deze site een samenvatting van de reacties en meest genoemde onderwerpen.

Vervolg bijeenkomst G250werkt!

Woensdag 23 september vond op Wijkcentrum de Pijp een vervolg plaats op de G250 Buurttop de Pijp van 7 maart 2015. Het doel van de avond was om als bewoners, ondernemers, professionals, ambtenaren en politici samen concrete ideeën uit te werken en waar te maken. Naast ambtenaren en politici van het stadsdeel waren er circa 50 bewoners aanwezig.

 

 

G250 Bijeenkomst 17 november positief beoordeeld

Op donderdagavond 17 november waren aan het einde positieve geluiden te horen over constructieve gesprekken, goede ideeën en plannen die van de grond beginnen te komen.

Er waren wel wat afmeldingen wegens griep, maar toch zijn circa 65 buurtgenoten en mensen van het stadsdeel samen gekomen. Na de inloop met hapje en drankje heette Rocco Piers ons welkom en introduceerde alvast het thema laden/ lossen en democratische vernieuwing.

Daarna volgden nog korte presentaties van de onderwerpen door de organisatoren van de ronde tafelgesprekken. Hieronder het overzicht:

 • Laden en lossen
 • Fietsparkeren
 • Naar een schone Pijp
 • Saamhorigheid in de buurt (Community Care)
 • Ouderenhuisvesting
 • Vernieuwing van de democratie
 • Groen doen in de buurt

Rond 21.00 uur kwamen we allemaal terug voor het plenaire deel om per groep verslag te doen van de ronde tafelgesprekken, eventueel met actiepunten voor de toekomst. Na afloop was er gelegenheid tot napraten met een drankje.

De bedoeling is dat over de onderwerpen nog een verslag komt, houd daarvoor Hallo de Pijp in de gaten, zie: Hallo de Pijp. NB: via deze link kunt u ook terecht als u zelf over deze onderwerpen iets wilt plaatsen - of over een ander onderwerp.

Goede opkomst op 2 juni G250 vervolg bijeenkomst

Presentatie door hoogleraar Zef Hemel

Donderdag 2 juni 2016 begon de avond in het Huis van de Wijk met een hapje en een drankje. Het gezelschap bestond uit circa 65 mensen. Na het welkom door onze spreekstalmeester Germaine Prince, volgde een nogal provocerende presentatie door Zef Hemel, hoogleraar Grootstedelijke vraagstukken aan de UVA en tevens bewoner van de Pijp.

Dit ontlokte ferme discussie over de vraag of de Pijp echt een tweede Venetië zal worden of dat het mogelijk is om het aantrekkelijke, kleinschalige en ambachtelijke karakter van onze buurt te behouden.

Workshops

In het tweede deel van de avond gingen de aanwezigen verder praten in workshops - bestaande uit bewoners/ ondernemers, samen met politici en ambtenaren - over een aantal belangrijke thema’s uit de G250 Buurttop de Pijp:

 • Fietsparkeren
 • Laden en lossen
 • Handhaving/ gedragsbeïnvloeding
 • Community Care
 • Ouderenhuisvesting
 • Vernieuwing van de democratie
 • Groen doen met regenwater

De workshops gingen over: hoe staat het er nu mee? Wat doet het stadsdeel/ de gemeente er aan? Wat dragen bewoners en ondernemers bij?

Na afloop was er een plenaire terugkoppeling en natuurlijk een borreltje.

Voor verslagen van de workshops: kijk op HallodePijp.nl  - ons virtueel actiecentrum!

Evaluatienotitie vervolgproject G250werkt!

In de evaluatienotitie staan de doelen van de G250werkt! beschreven, evenals een overzicht van de activiteiten en resultaten in 2015 met tevens de evaluatie daarvan door de werkgroep G250 werkt!. Hieruit voortvloeiend is een voorstel voor de aanpak voor 2016 opgesteld in de hoop om bij alle partners uit de wijk voldoende enthousiasme en medewerking te vinden om dit waar te maken.

250 dagen na ...

Aan het einde van de Buurttop de Pijp op 7 maart kwam stadsdeelbestuurder Marijn van Ballegooijen met het voorstel om over 250 dagen weer bij elkaar te komen. Dat is gebeurd en op 12 november hebben we in een gezellig vol Huis van de Wijk de Pijp met z'n 65en een vervolg aan de G250 werkt! gegeven. Het was een bruisende avond waarop al eerder besproken thema's een vervolg hebben gekregen. Ook is er een nieuwe thema aan de avond toegevoegd, namelijk schone lucht.

Artikel G250 werkt! in de Pijpkrant

Tweets met #g250depijp.
Meer tweets op onze timeline.

No (recent) tweets found

Actieplan de Schone Pijp

Tijdens de laatste G250- bijeenkomst is er een nieuwe themagroep ontstaan vanuit de behoefte iets te doen aan de toenemende vervuiling van de Noord- Pijp. Inmiddels behaalt de groep succes getuige dit artikel in de Pijpkrant. Bewoners, ondernemers, ambtenaren en de politiek werken samen om een goed plan te maken. Resultaat: het actieplan ‘de Schone Pijp’ is 9 september persoonlijk aangeboden aan wethouder Choho en Paul Slettenhaar. Klik hier om het actieplan te zien.

IJburg en Oost maken gebiedsplan in co- creatie

Klik voor vergroten

De gebiedscyclus

De ‘gebiedscyclus’ is een nieuwe manier van beleid bepalen en uitvoeren waarbij de gemeente Amsterdam samenwerkt met bewoners, ondernemers, (lokale) partners en maatschappelijke organisaties. De cyclus wordt voor 22 afzonderlijke gebieden in de stad doorlopen in vier stappen:

 1. Gebieds-analyse (wat speelt er in het gebied?)
 2. Gebieds-agenda (wat zijn de doelen en prioriteiten voor gebied?)
 3. Gebieds-plan (hoe behalen wij deze doelen?)
 4. Gebieds-monitor (in hoeverre zijn de doelen bereikt? Moet er bijgestuurd worden?)

De gebiedsanalyses vormen het jaarlijkse startpunt van de Amsterdamse gebiedscyclus. Iedere analyse beschrijft de toestand en ontwikkeling van één van de gebieden. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van statistieken en onderzoeksgegevens als de signalen uit de buurt die professionals in het gebied opvangen.

Gebiedscyclus de Pijp

In Amsterdam Zuid is de gebiedscyclus van de Pijp samengevoegd  met de Rivierenbuurt tot één gebied. 

De gebiedsanalyse dient als onderlegger voor de gebiedsagenda 2016-2019.

Wilt u nog meer hierover weten? Klik hier voor meer informatie.